Hà Nam: Đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng xây dựng KCN hỗ trợ Đồng Văn III

06/12/2023 12:12

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.320 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất là 223 ha, thực hiện tại các phường Yên Bắc, Tiên Nội và Hòa Mạc; các xã Tiên Ngoại, Yên Nam và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1439/QĐ-TTg đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình.

Nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco với vốn góp 348,041 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án không được áp dụng chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đối với các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam và các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp được phê duyệt, hoàn thành thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng…

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, bao gồm được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật Đất đai và Điều 45 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; thực hiện đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan.