Độc đáo mẫu nhà nổi trên sông

TPO - Mẫu nhà nổi này là một trong những giải pháp khả thi để giải quyết tình trạng lũ lụt cho người dân vùng sông nước mỗi mùa bão đến.