Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không thể chuyển nhượng, thế chấp

Không thể sang nhượng, chia thửa hay thế chấp đất ở dù đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tình cảnh chung của nhiều hộ dân ở xã Sơn Thành Tây, Tây Hòa, Phú Yên.