TP Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 dự án đầu tư công

Trong 25 dự án được thành phố phê duyệt có 2 dự án nhóm A, 17 dự án nhớm B, 6 dự án nhóm C với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng.