Hội thảo Bất động sản và Xây dựng: Chuyển đổi và Đổi mới Sáng tạo

Vào ngày 25/8/2022, KPMG Việt Nam, đơn vị tổ chức Lễ hội Bất động sản Quốc tế Việt Nam 2022 (VIPF) và Singapore Business Group (SBG) đã đồng tổ chức hội thảo Bất động sản và Xây dựng: Chuyển đổi và Đổi mới Sáng tạo. Đây cũng là một trong những sự kiện khởi động cho Lễ hội Bất động sản quốc tế Việt Nam - VIPF 2022.